Altid gratis fragt i DK (Grønland/Færøerne undtaget)
Du er her:

Handelsbetingelser

Vilkår for køb og service, korttidsleje eller ”All in One” vedrørende betalingsterminaler eller køb af E-handelsløsning og service

Version 02-2018

 

1 Anvendelse

Foreliggende vilkår finder anvendelse på alle Aftaler om køb og service, korttidsleje eller

»All in One« vedrørende betalingsterminaler eller køb af E-handelsløsning og service, der er

bestemt til anvendelse i privat eller offentlig virksomhed. Vilkårene gælder også, selvom der

ikke måtte være henvist hertil i det enkelte tilfælde. Når Leverandøren eller Kunden i tilbud,

kontrakter eller andre dokumenter vedrørende ovenstående henviser til, at Leverandørens

vilkår finder anvendelse, anses der at være henvist til foreliggende vilkår.

 

2 Definitioner

Ved Aftalen forstås den mellem Kunden og Leverandøren individuelt indgåede kontrakt om

køb og service, korttidsleje af udstyr og »All in One« vedrørende betalingsterminaler eller

køb af E-handelsløsning og service, hvad enten kontrakten er betegnet som »kontrakt« eller

tilvejebringes ved Leverandørens tilbud og Kundens accept, eller ved Kundens ordre og

Leverandørens accept.

Ved All in One forstås Leverandørens totalkoncept, der giver Kunden adgang til en samlet

ydelse, som på de i Aftalen og heri angivne vilkår omfatter service samt brugsret til Udstyret.

Ved E-handelsløsning forstås Leverandørens koncept for et elektronisk betalingssystem, der

giver Kunden adgang til at modtage onlinebetalinger i sin internetbutik, og som på de i Aftalen og heri angivne vilkår omfatter service samt brugsret til det elektroniske betalingssystem.

Ved Hverdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag

og grundlovsdag.

Ved Fejlretning forstås udbedring af fejl opstået på Udstyret eller E-handelsløsningen under

normal drift.

Ved Kunden forstås den kunde (hvad enten der er tale om en privat eller offentlig virksomhed), der indgår Aftalen med Leverandøren.

Ved Leverandøren forstås Verifone Denmark A/S (CVR. nr. 15401281).

Ved Part eller Parterne forstås ud fra den konkrete sammenhæng Kunden eller Leverandøren eller begge.

Ved On-site fejlretning forstås fejlretning, der af Leverandøren bliver udført på Udstyrets

installationsadresse (der ydes ikke On-site fejlretning på E-handelsløsningen).

Ved Service forstås de serviceydelser, der indgår i Aftalen og skal ydes af Leverandøren.

Ved Udstyr forstås hardware (betalingsterminaler – E-handelsløsningen omfatter ikke hardware leveret af Leverandøren) og software, der er omfattet af Aftalen.

Ved Value Added Serviceabonnement forstås abonnementer på licenser til særlige services

(som ligger ud over Service og den generelle softwarelicens; eksempelvis men ikke begrænset til PSAM softwarelicens, Swipp softwarelicens, MobilePay softwarelicens m.v.), der indgår i Aftalen og skal ydes af Leverandøren.

 

3 Leverancens omfang

Leverancen omfatter det Udstyr, Service og Value Added Serviceabonnement(er) eller den

E-handelsløsning, der er angivet i Aftalen eller på fakturaen.

Levering sker ab fabrik. Dette gælder også selvom Leverandøren måtte påtage sig, herunder

mod betaling, at transportere eller forsende Udstyret til Kunden.

Levering af E-handelsløsningen sker ved, at Leverandøren giver Kunden adgang til denne.

Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, giver Aftalen alene kunden ret til at benytte E-handelsløsningen i én internetbutik (et domæne).

Leverancen omfatter ikke installation og igangsætning.

Leverandøren er ikke ansvarlig for levering, opsætning, igangsættelse og vedligehold af

kommunikationsforbindelse til betalingsterminalen eller E-handelsløsningen, jf. den enhver

tid gældende version af Verifones Internetbetingelser (www.verifone.dk/vilkaar).

I forbindelse med Ethernet- og GSM/GPRS-baserede betalingsterminaler og E-handelsløsningen henviser vi til www.verifone.dk for nærmere krav til standardopsætning af forbindelsen henholdsvis krav til tekniske forhold og script som er nødvendige for benyttelsen af E-handelsløsningen.

Disse krav skal Kunden imødekomme, før en Ethernet- eller GSM/GPRS-baseret

betalingsterminal eller E-handelsløsningen vil fungere. Brug af script i strid med det anførte

udgør væsentlig misligholdelse. Se igen gældende version af Verifones Internetbetingelser.

 

3.1 Installation

Ved indgåelse af særskilt aftale om installation på de i Aftalen anførte adresser omfatter

opsætning og tilslutning ikke bygningsmæssige forandringer, el-installationer etc. Eventuelle

bygningsreparationer som f.eks. maling, pudsning og tapetsering, der er en nødvendighed

som følge af installationen af udstyr, er Kundens ansvar.

Det er angivet i den særskilte Aftale, hvorvidt andre installationer, nødvendige tilslutnings- eller kommunikationsfaciliteter er omfattet af leverancen.

 

3.2 Reklamation

Reklamationer over mangler ved leveringen og/eller synlige fejl skal ske inden 8 dage fra

leverancens modtagelse. I modsat fald er Kunden afskåret fra at gøre fejlen eller manglen

gældende.

 

3.3 Afbestillingsret

Kunden har ingen afbestillingsret.

 

4 Beskrivelse af service

I forbindelse med Kundens køb tilbyder Leverandøren nedenstående serviceabonnementer/

serviceniveauer. Ved korttidsleje tilbydes dog kun »Basis«. I All in One og E-handelsløsningen er altid indeholdt det serviceniveau, der fremgår af Aftalen, idet service er en fast og integreret del af All in One og E-handelsløsningen. Uanset hvad der fremgår nedenfor indeholder service af Value Added Serviceabonnementer og BLE-chips ikke On-site fejlretning.

Ligeledes indeholder E-handelsløsningen ikke On-site fejlretning, fysisk reparation, udskiftning, ombytning m.v. men alene telefonisk adgang til kundeservice i de angivne tidsrum.

Serviceabonnementerne/serviceniveauerne er følgende:

 

A: Basis

Hverdage kl. 8.00-16.00 (Kunden indleverer det af Aftalen omfattende udstyr for reparation).

Telefonisk adgang til Kundeservice og fejlmelding: Hverdage kl. 8.00-18.00, lørdag kl. 8.00-

16.00.

Ved fejlmelding inden kl. 12.00 på hverdage – afsendelse af ombytningsterminal samme dag.

Ved fejlmelding efter kl. 12.00 på hverdage – afsendelse af ombytningsterminal på efterfølgende hverdag.

Leverandøren ombytter den leverede terminal, når denne er defekt. Såfremt det defekte

udstyr ikke bliver returneret til Leverandøren rettidigt, vil Kunden blive faktureret vejledende udsalgspris for terminalen. Bliver terminalen indsendt efter fakturering, vil der blive opkrævet et gebyr, jf. Leverandørens til enhver tid gældende prisliste, som kan rekvireres ved at skrive en mail til sales.hrv@verifone.com.

Ved Basis afholder Leverandøren omkostning ved forsendelse af ombytningsterminal dog

maks. med Post Danmarks billigste takst. Kunden betaler dog omkostningerne ved fremsendelse af defekt udstyr til Leverandøren.

Kundens defekte udstyr skal altid fremsendes til Leverandøren i rengjort stand, såfremt dette ikke er tilfældet, forbeholder Leverandøren sig ret til at fakturere Kunden for rengøring af terminalen.

 

B: Premium

On-site hverdage kl. 8.00-20.00. Remote reaktionstid inden 1 time.

On-site reaktionstid inden 3 timer (efter udløbet af remote reaktionstid). Telefonisk adgang til Kundeservice og fejlmelding i tidsrummet: Hverdage kl. 8.00-20.00, lørdag kl. 8.00-16.00.

 

C: Premium Plus

On-site hverdage kl. 8.00-22.00 og lørdag-søndag kl. 8.00-21.00. Remote reaktionstid inden

1 time.

On-site reaktionstid inden 3 timer (efter udløb af remote reaktionstid).

Telefonisk adgang til kundeservice i tidsrummet: Hverdage kl. 8.00-22.00, lørdag kl. 8.00-

16.00.

Telefonisk adgang til fejlmelding i tidsrummet: Hverdage kl. 8.00-22.00 og lørdag-søndag

kl. 8.00-21.00.

Ved Premium og Premium plus foretager Leverandøren udskiftning eller reparation på Kundens adresse.

Premium og Premium plus service tilbydes/udføres kun på bro-faste øer (Dog undtaget Bornholm på udvalgte terminal-modeller). Der kan ikke tegnes Premium og Premium plus på Færøerne og Grønland (bortset fra for E-Handelsløsningen).

Ved enhver udskiftning eller reparation af en betalingsterminal, som er fejlbehæftet grundet

et af de i punkt 4.4 nævnte forhold, betaler Kunden omkostningen ved reparation/udskiftning/

kørsel i henhold til Leverandørens til enhver tid gældende prisliste, som kan rekvireres

ved at skrive en mail til sales.hrv@verifone.com

Kunden accepterer ved tegning af serviceabonnement eller All in One, at Kunden får en funktionsdygtig betalingsterminal i samme stand og af samme type, som den defekte betalingsterminal.

Kunden modtager dermed ikke den defekte betalingsterminal retur efter reparation.

Det er et krav fra Leverandørens side, at Kunden tegner samme serviceabonnement/har

samme serviceniveau på alle betalingsterminaler af samme type på samme installationsadresse.

 

4.1 Vedligeholdelsesstandard

Leverandøren skal i overensstemmelse med det af Kunden valgte serviceabonnement/serviceniveau udføre fejlretning og reparation, der er nødvendig for at holde det af Aftalen omfattede Udstyr i god og driftssikker stand.

Leverandøren er forpligtet til at opretholde kvalificeret viden om Udstyret, så længe Aftalen

er gældende.

 

4.2 Kunder uden service

Hvis der ikke er tegnet serviceabonnement eller aftalt All in One eller E-handelsløsning,

foregår service (reparation og vedligeholdelse) ved Kundens indlevering af betalingsterminalen til Leverandøren, som udfører servicen uden unødigt ophold. Kunden betaler fragt, reparation, reservedele, arbejdstid, opkald til Kundeservice og et faktureringsgebyr særskilt i henhold til Leverandørens til enhver tid gældende prisliste, som kan rekvireres ved at skrive en mail til sales.hrv@verifone.com

Hvis Kunden f.eks. i forbindelse med ejerskifte ønsker at tegne service på betalingsterminalen, vil reparation, udskiftning og evt. kørsel i serviceabonnementets første 3 måneder ske på Kundens regning. Kunden har med andre ord kun adgang til telefonisk support fra Kundeservice i de første 3 måneder af serviceabonnementet.

I mangeludbedringsperioden jf. punkt 14, betaler Kunden ikke reparation, reservedele og

arbejdstid.

 

4.3 Serviceperioder og reaktionstider

Ved Serviceperioden forstås det tidsrum, inden for hvilke Leverandøren yder service i henhold til et aftalt serviceabonnement eller All in One eller E-handelsløsning, se herom i beskrivelsen af de tre typer serviceabonnementer/serviceniveauer i starten af pkt. 4. Remote reaktionstid dækker over det tidsrum, der højst må gå, fra at Kunden har indmeldt sin fejl til Leverandøren, og frem til at Leverandøren igangsætter opgaven i Leverandørens systemer.

Reaktionstiden gælder kun inden for den serviceperiode, der knytter sig til det serviceabonnement/serviceniveau, som Kunden har valgt. Eksempel (Premium): I tilfælde af fejlmelding fredag kl. 18.00 påbegyndes remote fejlretning senest kl. 19.00 og udskiftning eller reparation således først mandag inden kl. 10.00.

 

4.4 Undtagelser

Aftalen omfatter ikke følgende:

• Sikkerhedskopiering af programmer, kartoteker, data m.m., før servicearbejdet påbegyndes.

• Udbedring af følgeskader, herunder opdatering eller rekonstruktion af programmel

eller kartoteker, som måtte være beskadiget, tabt eller ændret.

• Udskiftning af forbrugsmaterialer.

• Fejlmelding til andre leverandører.

• Fejlretning, der skyldes, at andre end Leverandøren eller en af Leverandøren skriftligt

godkendt underleverandør har serviceret eller foretaget indgreb i det af Aftalen omfattede

Udstyr eller E-handelsløsningen.

• Fejlretning, der skyldes fejl og forsømmelser fra Kundens side, såsom skader (herunder

forårsaget af væske), fejlbetjening, unormal brug eller tilsidesættelse af krav til

vedligeholdelse/renholdelse/rensning eller driftsmiljø.

• Fejlretning på Udstyr, der skyldes hændelige begivenheder, såsom tab af terminal, væske

spildt i eller på betalingsterminalen, indgreb i terminalen, hærværk, vandskade, brand,

kortslutning/lynnedslag, induceret overspænding og uregelmæssigheder i elektricitetsforsyningen.

• Låsning af betalingsterminalen (display viser »Tampered State«) grundet forhold, som

direkte kan henføres til Kundens fysiske miljø, f.eks. – men ikke begrænset til – statisk

elektricitet.

• Fejlretning på udstyr og programmel, der ikke er omfattet af Aftalen, eller fejl, som

sådant udstyr eller programmel måtte forårsage på det af Aftalen omfattede Udstyr

eller E-handelsløsningen.

• Fejlretning på Udstyret uden for den aftalte Serviceperiode.

• Fejl på kabler, telefonledninger, strømforsyninger og lign. på Kundens adresse.

• Eksterne modemmer, strømforsyninger og opladelige batterier på mobile betalingsterminaler

er ikke omfattet af serviceabonnementet, men kan dog være omfattet af

mangeludbedring jf. punkt 14.

Når Leverandøren efter Kundens ønske udfører ovennævnte opgaver, sker dette efter regning

i henhold til Leverandørens til enhver tid gældende priser og vilkår. Det bemærkes,

at der kan gå op til 90 dage fra modtagelse af Udstyr til Leverandøren fakturerer Kunden.

4.5 Fejlmelding

Leverandøren skal efter anmodning fra Kunden udbedre alle fejl, der opdages eller opstår i

det omfattede Udstyr eller E-handelsløsningen. Fejlmelding skal gives uden ugrundet ophold

til Leverandøren i henhold til den af Leverandøren til enhver tid oplyste fejlmeldingsprocedure.

Kundens fejlmelding skal ske i den aftalte Serviceperiode på det af Leverandøren oplyste

telefonnummer.

4.6 K undens bistand

Kunden skal inden for Serviceperioden efter anmodning sikre Leverandøren uhindret adgang

til at udføre fejlretning på Udstyret.

Kunden skal inden for Serviceperioden efter anmodning vederlagsfrit medvirke ved enhver

Fejlretning ved i nødvendigt omfang at stille kvalificeret personale og fornøden maskintid

m.m. til rådighed, også hvor dette omfatter maskintid på udstyr, der ikke er omfattet af Aftalen,

men som fungerer i forbindelse med det Udstyr, hvorpå der skal udføres Service. Såfremt

Fejlretningen nødvendiggør en hel eller delvis afbrydelse af det berørte Udstyr, skal Leverandøren

forinden anmode om Kundens tilladelse hertil. Hvis Kunden undlader at frigøre

det berørte Udstyr bortfalder Leverandørens forpligtelser, indtil frigørelsen har fundet sted.

4.7 Ændring i Aftalens omfang

Ved tilkøb på samme adresse bliver der på nyt udstyr automatisk tegnet et serviceabonnement

på samme niveau som det eksisterende serviceabonnement. Serviceabonnementet

reguleres herefter ved den førstkommende ordinære opkrævning fra Leverandøren. Foranstående

gælder ikke for E-handelsløsningen.

Ændringer i Aftalens omfang i form af hel eller delvis nedtagning af Udstyr eller E-handelsløsningen kan ske i overensstemmelse med punkt 25 om opsigelse.

 

4.8 Betaling

Prisen ekskl. moms fremgår af Leverandørens til enhver tid gældende prisliste, som kan

rekvireres ved at skrive en mail til sales.hrv@verifone.com. Serviceabonnementet faktureres

første gang ved levering af betalingsterminalen, hvor der faktureres forholdsmæssigt forud

for den resterende del af kalenderåret. Herefter faktureres årsvis forud hvert år i januar. All

in One og E-handelsløsningen faktureres og betales som anført i Aftalen eller disse vilkår.

 

5 Generel softwarelicens

I henhold til denne Aftale er Leverandøren forpligtet til at vedligeholde og stille eventuelle

nye programversioner af det leverede generelle programmel til disposition for Kunden, og

denne er forpligtiget til at modtage og opdatere betalingsterminalen med nyeste version.

Kunden erhverver alene en brugsret til det leverede generelle programmel og dokumentation.

Brugsretten til det generelle programmel er tidsubegrænset, men forudsætter betaling af

en årlig softwarelicens. Kunden er – bortset fra, hvor en sådan ret måtte følge af ufravigelig

lovgivning – uberettiget til at kopiere det generelle programmel og dokumentation i videre

omfang end nødvendigt for betalingsterminalens drift og sikkerhed.

Dette punkt gælder ikke for E-handelsløsningen, der reguleres af pkt. 43.

 

5.1 PSAM-chip og value added serviceabonnementer

Visse betalingsterminaler indeholder en PSAM chip (Purchase Secure Application Module),

som er udviklet af Nets. PSAM er et sikkerhedsmodul, der benyttes ved transaktioner. Kunden betaler for PSAM chippen ved køb, korttidsleje eller All in One. Det kan senere vise sig nødvendigt at udskifte PSAM chippen. I så tilfælde skal Kunden erhverve og betale for den nye PSAM chip.

På PSAM chippen er lagret PSAM software. Hvor PSAM softwaren er opdatérbar, betales

PSAM softwarelicens i henhold til pkt. 5.2. Andre Value Added Serviceabonnementer betales også i henhold til pkt. 5.2.

Enhver immateriel rettighed i PSAM chippen, software i forbindelse med Value Added Serviceabonnementer, dokumentation eller andet materiale i relation hertil (herunder, men ikke begrænset til fremtidig udvikling heraf udført af rettighedshaverne eller disses underleverandører) tilhører alene rettighedshaverne eller disses licensindehavere, alt efter sammenhængen.

Der er intet i denne Aftale, der udgør en overdragelse af en immateriel rettighed fra

rettighedshaverne til Kunden.

Kunden har en ikke-eksklusiv ret til at anvende PSAM-software i forbindelse med Value Added Serviceabonnementer, dokumentation og andet materiale (herunder, men ikke begrænset til fremtidig udvikling heraf udført af rettighedshaverne eller disses underleverandører) på betalingsterminalen, så længe dette er tilladt i medfør af denne Aftale.

Kunden må kun anvende PSAM-software i forbindelse med Value Added Serviceabonnementer, dokumentation og andet materiale (herunder, men ikke begrænset til fremtidig udvikling heraf udført af rettighedshaverne eller disses underleverandører) til egne forretningsmæssige formål og i overensstemmelse med denne Aftale.

Kunden må under ingen omstændigheder helt eller delvist modificere, ændre eller kopiere

software i forbindelse med Value Added Serviceabonnementer, dokumentation eller andet

materiale (herunder, men ikke begrænset til fremtidig udvikling heraf udført af rettighedshaverne eller disses underleverandører).

Leverandøren kan kræve, at eventuelle ny(e) software(versioner) i forbindelse med Value

Added Serviceabonnementer, der måtte blive stillet til disposition for Kunden, modtages og

anvendes af Kunden til at opdatere betalingsterminalen med nyeste software(version). Sker

dette ikke, er Leverandøren berettiget til straks at hæve Aftalen vedrørende Value Added

Serviceabonnementer helt eller delvist eller, hvor relevant, suspendere eller lukke adgangen

til at kunne benytte Value Added Serviceabonnementer, efter Leverandørens valg.

 

5.2 Betaling af softwarelicenser og PSAM-chip

Prisen ekskl. moms for den generelle softwarelicens og Value Added Servieabonnementer

samt PSAM chip fremgår af Leverandørens til enhver tid gældende prisliste, som kan rekvireres ved at skrive en mail til sales.hrv@verifone.com. Licensbetaling for generel software er dog inkluderet i All in One og E-handelsløsningen. Licensbetaling for PSAM software er ikke inkluderet i All in One.

Softwarelicenser faktureres første gang ved levering af betalingsterminalen, hvor der faktureres (forholdsmæssigt) forud for den resterende del af kalenderåret. Herefter faktureres årsvis forud hvert år i januar. Value Added Serviceabonnementer faktureres tilsvarende, idet fakturering dog først sker fra det tidspunkt, hvorfra Value Added Serviceabonnnementer kan benyttes på betalingsterminalen.

 

6 Udskrifter/bonruller til betalingsterminaler

Af hensyn til lovmæssige krav om opbevaring af bilagsmateriale er det nødvendigt, at der

anvendes thermopapir af såkaldt »top-coated« kvalitet. Kunden er forpligtet til at overholde

betjeningsvejledningens anvisninger herom, og det leverede Udstyrs understøttelse

af overholdelse af kravene forudsætter, at Kunden alene anvender Leverandørens originale

bonruller.

 

7 Aftalens ikrafttræden og Ændringer

Aftalen træder i kraft på fakturadatoen.

Enhver bestemmelse i foreliggende vilkår kan ændres af Leverandøren, ligesom Leverandøren kan fastsætte nye eller yderligere vilkår og ændre priser. Uvæsentlige ændringer træder i kraft straks, mens væsentlige ændringer træder i kraft efter 3 måneders varsel. Ændringer samt disses ikrafttræden oplyses/varsles på www.verifone.dk/vilkaar/aendringer. De til

enhver tid gældende vilkår kan findes på www. verifone.dk/vilkaar. Det påhviler Kunden til

enhver tid at holde sig orienteret om ovenstående ændringer.

Leverandøren har desuden til enhver tid ret til at ændre disse vilkår, herunder databehandleraftalen, for at leve op til ændringer i gældende ret og regulering, der påvirker den leverede tjeneste. Sådanne ændringer skal så vidt muligt træde i kraft med 2 måneders varsel.

 

8 Priser

Alle priser er angivet i danske kroner. I priserne er inkluderet told og øvrige ved Aftalens

underskrift gældende danske afgifter bortset fra moms. Ved ændring af gældende danske

afgifter, reguleres priserne med den økonomiske nettokonsekvens heraf.

Alle priser er ekskl. forsendelse.

Prisen for All in One, korttidsleje af betalingsterminal, E-handelsløsning, softwarelicens til

generel software og Value Added Serviceabonnementer, serviceabonnement, gateway og

abonnement på datanetværk reguleres hvert år i januar måned i henhold til udviklingen i nettoprisindekset, jf. lovbekendtgørelse nr. 76/1999, dog som minimum med 2,35%. Ved salg af betalingsterminalen, eller i forbindelse med ejerskifte, overføres det forudbetalte softwarelicens og eventuelt service-abonnement til den nye ejer.

 

9 BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERINGSFORM

Betaling for betalingsterminal, tilbehør, softwarelicens, Value Added Serviceabonnementer

og eventuelt serviceabonnement samt All in One og E-handelsløsning er netto kontant og

foretages via træk på den af Kunden oplyste pengeinstitutkonto via LeverandørService. Har

Kunden ikke udfyldt feltet med oplysning om LeverandørService, er Leverandøren berettiget

til at opkræve fakturagebyr. Leverandøren har ret til at sende faktura med post til Kunden,

med e-mail til e-mailadresse aftalt med Kunden eller til Kundens e-Boks.

Ved manglende betaling er Leverandøren berettiget til at afbryde betalingsterminalens/E-handelsløsningens funktion. Genåbning kan alene foregå mod betaling af skyldigt beløb, samt et gebyr i henhold til Leverandørens til enhver tid gældende prisliste, som kan rekvireres ved at skrive en mail til sales.hrv@verifone.com.

Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af Leverandøren, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af betalingen på grund af modfordringer af nogen art.

Leverandøren hæfter for sine eventuelle underleverandører efter Aftalen på ganske samme

måde som for sine egne forhold.

 

10 Ejendomsforbehold

Leverandøren forbeholder sig ejendomsretten til Udstyret, indtil hele købssummen er betalt.

Køber (Kunden) er forpligtet til at yde erstatning for bortkomst, tyveri samt skader, der

måtte tilføjes betalingsterminalen i perioden fra leveringstidspunktet til det tidspunkt, hvor

ejendomsretten overgår til Kunden – eller ved All in One ophøret af Aftalen. Ved All in One

og aftaler om korttidsleje af Udstyret forbliver ejendomsretten til Udstyret kontinuerligt hos

Leverandøren, jf. pkt. 29.

 

11 Reservedele m.v.

De reservedele, som Leverandøren anvender, skal være nye eller fungere som nye. Udskiftede dele tilfalder Leverandøren. Leverandøren kan efter nærmere aftale opbevare reservedele i rimeligt omfang i Kundens lokaler.

 

12 Gateway

Til betalingsterminalen tilbyder Leverandøren, at Kunden mod betaling kan anvende dennes

gateway til Nets. Leverandøren har intet ansvar for oppetiden på gatewayen, og kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle nedbrud. Kunden er frit stillet til at benytte alternative gateways.

Pris på gateway jf. Leverandørens til enhver tid gældende prisliste, som kan rekvireres ved

at skrive en mail til sales.hrv@verifone.com

13 Abonnement På Datanetværk i forbindelse med betalingsterminaler

13.1 GSM Datanetværk

Abonnement på GSM-datanetværk er uopsigeligt i 12 mdr. fra oprettelsesdatoen, og inkluderer fri GPRS-trafik (dog maks. 36 MB). Abonnementet faktureres 1 år forud. Ved opsigelse refunderes indbetalt abonnementsafgift ikke. Opsigelse skal ske skriftligt direkte til Leverandøren med 30 dages varsel, dog tidligst efter 11 måneder.

Abonnement på datanetværk må kun benyttes til datatrafik tilknyttet betalingstransaktioner.

GPRS-dækningen kan variere afhængig af, hvor betalingsterminalen benyttes, og af teleudbyderen.

Leverandøren er ikke ansvarlig for den eventuelle manglende dækning og de konsekvenser,

dette måtte medføre. Abonnementet kan kun benyttes inden for Danmarks grænser.

Pris på dataabonnement følger af leverandørens til enhver tid gældende prisliste, som kan

rekvireres ved at skrive en mail til sales.hrv@verifone.com

Dataabonnement er inkluderet i All in One vedrørende GSM-terminaler, hvor dette er udtrykkeligt aftalt.

 

14 Mangeludbedring på betalingsterminaler

På Leverandørens produkter ydes 1 års mangeludbedring (afhjælpning) ved ombytning eller

reparation i tilfælde af fabriks-, produktions- og/eller materialefejl. Afhjælpningen ydes

således kun, såfremt Kunden reklamerer inden for 1 år efter overgivelsen af produkterne

til Kunden. Mangeludbedring omfatter ikke, at der stilles låneterminaludstyr til rådighed, og

Kunden afholder omkostningerne ved forsendelse af det fejlramte produkt. Købelovens §54

er således fraveget.

 

15 Password

Password, som anvendes til beskyttelse af forskellige funktioner, vælges ved bestilling af

terminal. Herudover oplyses dette kun ved skriftlig begæring herom til Leverandøren.

 

16 Leverandørens misligholdelse

I henhold til dansk rets almindelige regler kan Kunden hæve Aftalen, såfremt Leverandøren

væsentligt misligholder sine forpligtelser. Før ophævelse kan finde sted, skal Kunden have

afgivet skriftlig reklamation, og Leverandøren skal forgæves have forsøgt at afhjælpe forholdet inden rimelig tid efter modtagelsen af reklamationen.

Leverandørens konkurs eller rekonstruktion efter konkursloven anses altid for væsentlig misligholdelse med den virkning, at Kunden kan hæve Aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder derfor.

Om andre beføjelser i anledning af Leverandørens misligholdelse end de i nærværende

punkt nævnte gælder dansk rets almindelige regler med mindre andet er anført i disse vilkår.

 

17 Leverandørens erstatningspligt

Leverandøren er erstatningspligtig over for Kunden efter dansk rets almindelige regler jf.

dog nedenfor.

Leverandørens erstatningspligt omfatter ikke indirekte tab, herunder, tabt avance, produktionstab og driftstab samt tab som følge af, at en aftale mellem Kunden og tredjemand falder bort, ikke kan gennemføres, misligholdes eller lignende. Tab af data anses for indirekte tab.

Der ydes ingen erstatning for tab i den tid, betalingsterminalen eller E-handelsløsningen ikke

kan anvendes som følge af opståede fejl.

Leverandørens samlede erstatningspligt i forbindelse med Leverandørens misligholdelse af

Aftalen er begrænset til de af Kunden i de seneste 2 kvartaler betalte serviceabonnementsbeløb under Aftalen.

Leverandøren har intet ansvar for fejl eller mangler ved Nets’ PSAM chips og/eller software

i forbindelse med Value Added Serviceabonnementer og kan ikke gøres ansvarlig for disses

utilgængelighed/nedetid eller eventuelle fejl, mangler eller (delvise) nedbrud i systemer i

relation hertil.

 

18 Kundens misligholdelse

Om Kundens misligholdelse af betalingsforpligtelserne og om Kundens fordringshavermora

Om Kundens misligholdelse af betalingsforpligtelserne og om Kundens fordringshavermora

gælder dansk rets almindelige regler. Kundens overskridelse af den aftalte betalingsfrist

med mere end 30 hverdage anses dog altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger

Leverandøren til straks at hæve Aftalen helt eller delvis eller, hvor relevant, suspendere eller

lukke adgangen til at kunne benytte betalingsterminalen eller E-handelsløsningen, efter

Leverandørens valg.

Hvis Kunden ikke opfylder en eller flere af sine forpligtelser i henhold til Aftalen, og dette

medfører meromkostninger for Leverandøren, er Leverandøren berettiget til at få disse dækket af Kunden.

 

19 Force Majeure

Hverken Leverandøren eller Kunden skal i henhold til Aftalen anses for ansvarlig over for

den anden Part for misligholdelse, der skyldes forhold, der ligger uden for den første Parts

kontrol, herunder særligt, men ikke udelukkende, regeringsforanstaltninger, naturkatastrofer, lynnedslag, oversvømmelse eller anden betydelig vandskade, ildebrand, afbrudt energiforsyning eller transportmuligheder, krig, oprør, sabotage, hærværk, tyveri, strejke og lockout også blandt Partens egne medarbejdere, og som Parten ikke ved Aftalens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet.

Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af ovenstående afsnit, og som Leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet.

Force majeure kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeuresituationen varer.

 

20 Myndighedskrav

Leverandøren er forpligtet til at overholde alle relevante myndighedsforskrifter ved udførelsen af service.

 

21 Flytning af udstyr

Under forudsætning af, at Leverandøren er skriftligt orienteret, er Kunden berettiget til at

flytte Udstyret eller dele heraf til andre lokaler i Danmark bortset fra Grønland og Færøerne.

Hvis flytningen medfører ændrede serviceforhold, kan Leverandøren kræve vilkårene

for Service ændret.

 

22 Overdragelse

Leverandøren kan når som helst, helt eller delvis, overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser til tredjemand mod at denne bekræfter at ville overtage forpligtelserne i henhold til foreliggende vilkår.

Kunden kan kun med Leverandørens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og

forpligtelser til tredjemand. Leverandøren er dog forpligtet til at acceptere overdragelse til

tredjemand, mod hvem Leverandøren ikke har velbegrundede indsigelser af økonomisk eller

anden karakter.

 

23 Godkendelser og overholdelse af lovgivningen

Det Udstyr, Leverandøren leverer, er kontrolleret, godkendt og certificeret af Nets og opfylder således på leveringstidspunktet de krav til sikkerhed og funktionalitet, som Nets stiller til produktet.

Hvis betalingsterminalen leveres med PIN-skjuler, må betalingsterminalen kun benyttes med

denne påmonteret.

Nets er i helt ekstraordinære situationer berettiget til – uden varsel – at stille supplerende

krav til produkternes funktionalitet. Såfremt Nets måtte rejse et sådant krav, kan dette medføre, at betalingstransaktioner ikke vil blive behandlet i den periode, der måtte gå, indtil

de stillede krav er blevet opfyldt. Nets er endvidere berettiget til at nægte at gennemføre

betalingstransaktioner, såfremt der opstår mistanke om, at en betalingsterminal anvendes til ulovlige formål. Kunden er i denne situation ikke berettiget til at rejse krav mod Leverandøren for tab af nogen art, som måtte opstå som følge heraf.

Leverandøren garanterer, at betalingsterminalerne er godkendt af relevante myndigheder,

herunder CE.

Det påhviler begge Parter til enhver tid at overholde gældende lovgivning i forbindelse med

deres udøvelse af rettigheder og opfyldelse af deres forpligtelser i medfør af Aftale og disse

vilkår.

I det omfang, der i forbindelse med denne aftale behandles persondata på vegne af Kunden,

handler Leverandøren og eventuelle underleverandører alene efter instruks fra Kunden. Leverandøren træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondateloven.

 

24 Rettigheder

Kunden opnår ingen immaterielle rettigheder, herunder patent- eller ophavsret, til betalingsterminalen eller andet Udstyr eller E-handelsløsningen. Dette gælder for såvel maskinel som programmel.

Bortset fra, hvor en lovlig adgang hertil måtte følge af ufravigelig lovgivning, er det ikke tilladt at foretage ændringer, modifikationer eller lignende i betalingsterminaler eller andet Udstyr eller E-handelsløsningen. Dette gælder både maskinel og programmel.

Det er ikke tilladt at eksportere Leverandørens betalingsterminaler uden Leverandørens forudgående skriftlige samtykke.

Leverandøren har ret til, i markedsføringssammenhæng, at oplyse tredjemand om, at Kunden er bruger af Leverandørens betalingsterminaler eller E-handelsløsning.

 

25 Persondata

Parterne anerkender, at Leverandøren gennem tilvejebringelse af »Køb, Service, Korttidsleje

og All in One« vedrørende betalingsterminaler eller »Køb og Service« af E-handelsløsning vil

behandle personoplysninger i relation til Kundens betalingstransaktioner. I denne sammenhæng er Kunden dataansvarlig og Leverandøren er databehandler, som defineret i gældende ret, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (GDPR).

Afhængigt af den leverede tjeneste og eventuelle yderligere instruktioner fra Kunden, kan

dette omfatte identifikationsoplysninger for betalingsmodtagere (navn, e-mail), oplysninger

om betalingsmodtagere (kreditkortnummer, udløbsdato, sikkerhedskode), it-oplysninger

(UID, IP-adresser) og lignende oplysninger direkte relateret til behandlingen af personoplysninger på vegne af Kunden.

Leverandørens behandling af personoplysninger på vegne af Kunden er nærmere reguleret

i databehandleraftalen, som udgør en integreret del af disse vilkår. Databehandleraftalen

kan findes her: www.verifone.dk/vilkaar

 

26 Opsigelse

Parterne kan med et skriftligt varsel på 3 måneder opsige Aftalen eller dele af denne til udløbet af et kalenderår, dog tidligst med virkning således, at Aftalen ophører, når der er gået mindst ét helt kalenderår efter Aftalens ikrafttræden.

I tillæg til ovenstående gælder, at Aftalens pkt. 5.2 vedrørende Nets’ PSAM chip og ethvert

Value Added Serviceabonnement kan opsiges til enhver tid af Leverandøren med

et skriftligt varsel på 3 måneder, hvis Leverandøren vurderer, at dette er nødvendigt som

følge af Leverandørens aftaleforhold med sine aftaleparter (herunder ved aftaleforholdets

ophør).

 

27 Lovvalg og Værneting

Foreliggende vilkår og Aftalen som helhed er undergivet dansk ret. Såfremt der måtte opstå

uoverensstemmelse mellem Parterne om foreliggende vilkår og/eller Aftalen i øvrigt, er hver

af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelserne afgjort ved Sø- og Handelsretten

i København, hvis denne er sagligt kompetent efter retsplejelovens regler, og ellers skal

Københavns Byret være eksklusivt værneting i første instans.

 

28 IKRAFTTRÆDEN OG AFVIGELSER

Foreliggende vilkår træder i kraft ved Aftalens indgåelse. For alle Aftaler, der er indgået i

henhold til tidligere gældende vilkår, erstatter foreliggende vilkår pr. 1. marts 2016 tidligere

gældende vilkår.

Afvigelser fra vilkårene kræver særskilt, skriftlig aftale mellem Kunden og Leverandøren. Vilkårene ændres ikke ved Leverandørens modtagelse af ensidigt udformede vilkår eller lignende, uanset om Leverandøren har gjort indsigelse over for disse vilkår eller ej.

 

Yderligere særlige vilkår for korttidsleje og All in One

29 LEJEPERIODE

Korttidsleje omfatter alle Aftaler med en løbetid på under 12 mdr. Ved Aftalens indgåelse

fastsættes start- og slutdato for lejen. Hvis betalingsterminalen mv. ikke er modtaget hos Leverandøren senest 7 dage efter lejemålets ophør, er denne berettiget til at fakturere kunden månedsvist forud fremover, indtil betalingsterminalen modtages hos Leverandøren.

Ved indgåelse af All in One fastsættes start- og slutdato for Aftalen. Hvis betalingsterminalen mv. ikke er modtaget hos Leverandøren senest 7 dage efter udgangen af den aftalte periode, løber Aftalen, til den opsiges eller ophæves af enten Kunde eller Leverandør, idet en eventuel opsigelse efter udgangen af den aftalte periode sker med et varsel på mindst 30 dage til udgangen af et kvartal.

For All in One har Leverandøren ret til at ombytte betalingsterminalen med en anden betalingsterminal med tilsvarende eller bedre funktionalitet, hvis Leverandøren anser det for nødvendigt for at kunne opfylde sine forpligtelser over for Kunden.

 

30 RETTIGHEDER

Leverandøren har ejendomsretten til den betalingsterminal, der er omfattet af korttidslejeaftalen eller All in One aftalen. Kunden må ikke udlåne, udleje, sælge eller på anden måde overlade betalingsterminalen til tredjemand.

 

31 KUNDENS FORPLIGTELSER

Kunden er forpligtet til at tage passende vare på betalingsterminalen, således at denne til

enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger

af almindelig slid og ælde. Kunden er forpligtet til at have betalingsterminalen forsikret mod

enhver skade.

Kunden har ansvaret for betalingsterminalen fra leveringstidspunktet, og indtil den er tilbageleveret til Leverandøren. Dette gælder også for eventuelle beskadigelser eller ødelæggelser.

Kunden skal straks underrette Leverandøren ved opsigelse af Aftalen, ved beskadigelse

eller såfremt betalingsterminalen bortkommer.

Kunden betaler altid selv fragtomkostningerne i forbindelse med returneringen.

 

32 PRISER, BETALING OG FAKTURERINGSFORM

Betaling sker kvartalsvis forud medmindre andet er anført i Aftalen. Første opkrævning udgør forholdsmæssig opkrævning af betaling for betalingsterminal, softwarelicens, Value Added Serviceabonnement, serviceabonnement samt evt. gatewaylicens og dataabonnement for indeværende kvartal samt det følgende kvartal. Opkrævninger for All in One omfatter en samlet opkrævning for Leverandørens totalkoncept som beskrevet ovenfor.

Omkostninger til oprettelse af korttidslejeaftale, All in One og PSAM samt forsendelse er

ikke inkluderet i lejen henholdsvis All in One ydelserne.

Betaling sker ved træk på oplyste bankkonto. Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at opkræve et rykkergebyr, jf. Leverandørens til enhver tid gældende prisliste, som kan rekvireres ved at skrive en mail til sales.hrv@verifone.com. Leverandøren har ret til at sende faktura med post til Kunden, med e-mail til e-mailadresse aftalt med Kunden eller til Kundens e-Boks.

Nye kunder på korttidsleje opkræves et depositum pr. betalingsterminal, som tilbagebetales

ved returnering efter Aftalens udløb.

 

33 FEJL OG MANGLER

Hvis Kunden konstaterer fejl/mangler ved betalingsterminalen, reparerer eller ombytter Leverandøren betalingsterminalen i henhold til det tegnede serviceabonnement/det aftalte

serviceniveau.

 

34 OPHÆVELSE

Begge Parter kan ophæve Aftalen i tilfælde af den anden Parts væsentlige misligholdelse af

Aftalen. Kundens manglende rettidige betaling af ethvert skyldigt beløb betragtes altid som

væsentlig misligholdelse, som berettiger Leverandøren til at ophæve Aftalen uden varsel.

Leverandøren kan desuden – i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder herfor

– ophæve Aftalen, hvis Kunden ophører med at drive forretning på grund af konkurs, rekonstruktion efter konkursloven el.lign.

Parternes mellemværende opgøres efter reglerne i punkt 34.1.

 

34.1 OPGØRELSE

Ved Aftalens ophør inden udløb af den aftalte periode, er Kunden pligtig til at betale:

• Alle forfaldne ubetalte lejeafgifter/ydelser samt andre skyldige afgifter med tillæg for

renter og omkostninger.

• 50% af alle ikke forfaldne lejeafgifter/ydelser for den resterende periode.

• Erstatning for yderligere tab, Leverandøren måtte lide som følge af Kundens misligholdelse

og /eller Aftalens ophør før udløbet af perioden.

Ved Aftalens ophør er Kunden forpligtet til straks og for egen regning at returnere betalingsterminalen til Leverandøren samt al tilhørende dokumentation og det tilbehør, der blev leveret sammen med betalingsterminalen.

Ved Aftalens ophør er Leverandøren berettiget til uden varsel at spærre for brug af betalingsterminalen.

Genåbning sker efter Leverandørens til enhver tid gældende prisliste, som kan

rekvireres ved at skrive en mail til sales.hrv@verifone.com.

 

35 OVERDRAGELSE

Leverandøren er berettiget til at overdrage rettigheder og/eller forpligtelser ifølge aftalen

med Kunden.

Kunden er ikke berettiget til at overdrage rettigheder og/eller forpligtelser ifølge aftalen.

 

36 FLYTNING OG KONTONUMMERÆNDRING

Hvis Kundens forretning flytter til en anden adresse, skal denne straks meddele dette til

Leverandøren.

Hvis Kunden ønsker at benytte et andet kontonummer, fx hvis denne skifter bank, skal Kunden straks meddele dette skriftligt til Leverandøren.